KLUBB REGLER

Fiske i klubbens vatten är ej tillåtet förrän årsavgiften är erlagd.


Medlemskorten vilka är personliga ochskall alltid medföras och bäras väl synliga i plastficka på armen vid fiske i klubbens vatten.Detta gäller även vid tävlingar i klubbens vatten.

Bil korten skall ligga väl synliga i bilen under tiden fiske pågår.

ELDARfår inte göras vid klubbens vatten om inte särskild plats härför angivits. Håll rent ocj snyggt i marker och ta med papper, tomflaskor, linor m.m. till din soptunna.

Agnad krok eller maskmete är förbjudet i klubbens vatten utom i Sommarbo och Långtjärn. Vid vinterfiske får agnad krok användas i samtliga tjärnar.

Endast fiske med fluga är tillåtet i Svarttärnan. Fiske med kula och fluga är ej tillåtet.

Du får fånga max tre ädelfiskar per dygn i SGF,s vatten. Minimimått 20 cm.

Återutsättning av fisk tillåten!
Man får sätta tillbaka fångad fisk i tjärnarna. Dock bör man vara försiktig när man gör detta. Hårdhänt hantering och fisken dör vilket vi ska undvika!

Endast 1 handredskap får användas vid fiske i klubbens vatten.


Medlemmar som fuskar eller på annat sätt ej beaktar klubbens regler, riskerar att uteslutas ur klubben enligt paragraf 16


Information om hur man öppnar bommen till Svart & Råtärnan finns i infobladet som ni fått med posten.
Obs: Lås alltid bommen vid in- och utfart samt kör med omdöme på skogsbilvägarna.


Eldar får inte göras vid klubbens vatten om inte särskild plats härför angivits.
Håll rent och snyggt i markerna och ta med papper,
tomflaskor, och linor till din soptunna!


Medlemmars barn under 14 år äger rätt att fiska i klubbens vatten på målsmans medlemskort ( i sällskap med målsman), dock inom samma kvot. Max 3 ädelfiskar per dag.


Vid familjeträffar äger samtliga familjemedlemmar rätt att
fiska i klubbens vatten.


Raststugan i Sommarbo får fritt disponeras av medlemmar. Stugan får ej disponeras av enskild medlem utan skall vara disponibel för alla medlemmar. Nyckel till stugan köpes hos låssmed. (Se utförlig instruktion i medlemsblad)


Klubbmärken finns att köpa hos kassören.


Klubben har roddbåtar placerade i havet vilka fritt får disponeras av medlemmarna. Se medlemsblad för mer information.

Rengör båtarna efter användning. Var noga med att förtöja och låsa båt
arna, detta gäller även åror samt öskar.

Var aktsam om båtarna och meddela båt fogdar eller styrelse snarast när skada uppstått!


Båtarna i Sommarbo får endast användas av klubbmedlemmar. Båtar får ej uppehållas genom att redskap lämnas kvar i båten vid vistelse på land.


Flytringsfiske får endast ske i Sommarbo, och får endast användas av medlemmar.


Är du intresserad av att bli medlem i Golden fly?

Kontakta Mats Ädel:mats.a.adel@hotmail.com